Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Skattningar baserade på hierarkiska urval : kombinera data från flera källor

Grafström, Anton; Ranlund, Åsa; Adler, Sven

Sammanfattning

En flexibel design för miljöövervakning baserad på heltäckande data från fjärranalys har utvecklats inom Nationell Inventering av Landskap i Sverige (NILS). Denna design syftar till att effektivt skatta tillstånd och upptäcka förändringar över tid. NILS nya system använder olika stickprovstätheter för att inventera vanliga och ovanliga fenomen i gräsmarker, lövskogar, fjäll och havsstränder. Målet är att kombinera data för bättre skattningar av mindre vanliga men viktiga fenomen och få förbättrad övervakning över tid. Statistisk teori har utvecklats för att optimera användningen av data från olika stickprovstätheter inom inventeringarna.

Nyckelord

miljöövervakning; statistik; design; skattningar; environmental monitoring; statistics; estimators

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2023, nummer: 558
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet