Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2023Peer reviewed

Vallens roll i hållbara livsmedelssystem – hur välintegrerad är vallen i växtodlingssystemen?

Karlsson, Johan; Einarsson, Rasmus; Tidåker, Pernilla

Abstract

Vallodling skapar flera nyttor i växtodlingssystemen, framförallt om vallen odlas i växtföljder med andra grödor. Idag odlas vall och bete på åker på drygt 40 % av Sveriges åkerareal, men det är inte känt hur välintegrerad denna areal är i övrig växtodling. För att undersöka detta beräknas här 1) andelen kontinuerlig vallodling (i minst fem eller sju år), 2) integreringen av vall i spannmålsväxtföljder, samt 3) en teoretisk potential för ökad integrering av vall i spannmålsväxtföljder. Beräkningarna baseras på ett stort dataunderlag över sjuåriga växtföljder som täcker in 82 % av Sveriges åkermark. Resultaten visar att 46 % av vallarealen 2019 fanns på skiften där vall odlats kontinuerligt i minst sju år samt att 23 % av den totala spannmålsarealen 2019 odlades på skiften med minst tre år vall i växtföljden. Teoretiskt skulle denna integrering kunna öka till 44 % utan förändringar i den totala andelen vall- och spannmålsodling på enskilda gårdar. Den verkliga potentialen är dock mindre p.g.a. platsspecifika faktorer. Sammantaget visar resultaten att vallodlingen idag inte är välintegrerad i växtodlingssystemen med stora arealer kontinuerlig vallodling och en begränsad andel spannmål som odlas i växtföljder med vall. Det finns dock potential att integrera mer vall i övrig växtodling vilket skulle kunna öka vallens bidrag till uthålliga livsmedels- och växtodlingssystem.

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2023, number: 34, pages: 18-21 ISBN: 978-91-8046-805-3, eISBN: 978-91-8046-806-0
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Vallkonferens, 2023, 7–8 februari, Uppsala, Sverige