Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1997Öppen tillgång

Arealförluster av näringsämnen efter ristäkt och markberedning på sydsvenska hyggen

Örlander, Göran; Langvall, Ola; Petersson, Per; Westling, Olle

Sammanfattning

Arealförlusterna av 13 olika näringsämnen bestämdes i ett föryngringsförsök på hyggen i södra Sverige. De markbehandlingar som studerades var ristäkt (ca 80 % av grenar och toppar avlägsnades), och mekanisk markberedning (högläggning). I studien ingick totalt tio hyggen varav fem var belägna i Småland och fem i Halland. Studien pågick under 3 år, och hyggenas ålder var 0-4 år vid försökets start. Arealförlusten bestämdes med hjälp av kemiska analyser av markvatten som provtogs med hjälp av undertryckslysimetrar. Avrinningen simulerades med hjälp av SOIL modellen. Ristäkt minskade arealförlusten av kalium både i Småland och Halland, och det fanns en tendens till minskad arealförlust av kväve efter ristäkt. Även arealförlusten av aluminium, klor och kol (TOC) påverkades av ristäkt men effekten var olika på de studerade lokalerna. Markberedning medförde inga signifikant förhöjda arealförluster av kväve, medan vi för flera av de andra studerade ämnena uppmätte förhöjda arealförluster. Detta gäller H, Cl, Na, Al och TOC på hyggena i Halland och Mg och Mn på hyggena i Småland. För de flesta av ämnena var arealförlusterna betydligt större på hyggena i Halland jämfört med Småland. Tidsförloppet i arealförlusterna efter hyggesupptagningen varierade såväl mellan ämnena och lokalerna. Dessutom var mellanårsvariationen stor. Den generella slutsats som kan dras från studien är att effekten av slutavverkning var tydlig för flera av de studerade ämnena, men att effekten av ristäkt och markberedning var liten jämfört med hyggeseffekten.

Publicerad i

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1997, nummer: 15
Utgivare: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet