Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1998Öppen tillgång

Mekaniska snytbaggeskydd för barrot- och täckrotsplantor : slutrapport, avgång och skador efter tre vegetationsperioder

Petersson, Magnus; Örlander, Göran

Sammanfattning

I studien testades fem mekaniska skydd, av vilka två användes på barrotsplantor (Beta Q och NEW-plantskydd) och tre på täckrotsplantor (Bugstop, KP-skyddet och Stopper). Kontrollplantor och permetrinbehandlade plantor ingick som jämförelse i testen. En stor andel plantor behandlade med NEWplantskydd, KP-skyddet och Stopper blev på en av lokalerna angripna av ett rovdäggdjur i minkens storlek, men exakt vilken djurart det rör sig om gick inte att konstatera. Skydden drogs upp, och i vissa fall följde plantan med skyddet. I de beräkningar som gjordes för överlevnad och olika typer av skador ingår inte dessa plantor. Snytbaggeskadorna på kontrollplantorna blev relativt omfattande, för barrotsplantorna utgjorde andelen döda 34 procent och motsvarande resultat för täckrotsplantorna var 74 procent. Samtliga mekaniska skydd medförde lägre snytbaggeskador. För barrotsplantorna gav permetrinbehandling lägst andel döda plus svårt skadade av snytbagge (6 procent). Av plantor som behandlats med mekaniska skydd visade NEW-plantskydd lägst andel döda plus svårt skadade (12 procent) följd av Beta Q (21 procent). De täckrotsplantor som behandlats med permetrin visade lägst andel döda plus svårt skadade av snytbagge (12 procent), följd av plantor skyddade med Stopper (37 procent), KP-skyddet (43 procent) och Bugstop (54 procent). Skador som kan bero på behandlingen drabbade plantor skyddade med Bugstop samt Beta Q då ca en fjärdedel av plantorna dog av okänd anledning. Permetrinbehandlingen av barrotsplantor orsakade första säsongen knoppskador på en stor del av plantorna. Överlevnaden var efter tre vegetationsperioder jämfört med kontrollplantorna signifikant högre för plantor behandlade med Permetrin samt för plantor försedda med NEW-plantskydd eller Stopper. Högst överlevnad hade plantor behandlade med Permetrin (barrotsplantor 91 och täckrotsplantor 86 procent). Av de mekaniska skydden hade barrotsplantor försedda med NEW-plantskydd högst överlevnad (82 procent) och därefter plantor försedda med Beta Q (74 procent). Högst överlevnad av täckrotsplantorna hade de som var försedda med Stopper (77 procent) därefter följde KP-skyddet (55 procent och Bugstop (23 procent). Som en separat studie testades effekten av att använda kalk som skydd mot snytbaggen. Den gnagda barkytan på den nedre delen av plantan blev signifikant lägre första säsongen jämfört med kontrollen, då kalk lades på marken eller applicerades på plantan tillsammans med lera. Andra och tredje säsongen var effekten närmast obefintlig. Årsmånen under 1995 och 1996 var ogynnsam för snytbaggen, vilket gjorde att skadenivåerna troligen blev något lägre än normalt. Under 1997 var årsmånen däremot gynnsamt och skadorna ökade avsevärt för de flesta behandlingarna

Publicerad i

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1998, nummer: 18
Utgivare: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet