Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2024Öppen tillgång

Faktablad – Resultat från övervakningen av kustfisk : Kullen (Kattegatt) 2002–2023

Lingman, Anna

Sammanfattning

Provfisket i Kullen har utförts med ryssjor i oktober varje år sedan 2002, förutom 2013. Fiskemetodiken reviderades 2021 och i detta faktablad har de 16 stationer som var gemensamma för de två metoderna analyserats och fisksamhället beskrivs med olika indikatorer. En enkel översikt av fångsten på olika djup från den nya metodiken visas också.

Omgivningsfaktorerna temperatur, salthalt och siktdjup vid fiske har fluktuerat under åren 2002– 2023. Siktdjup visar en nedåtgående trend, det vill säga att sikten har blivit sämre med tiden. Totalt sett har 35 olika arter fångats under 2002–2023 med ett genomsnitt på 9 arter per år.

Resultaten visar att det kustnära fisksamhället i Kullen har fluktuerat men inte har trender som är signifikant säkerställda över tid med avseende på totalantalet i fångsten, mesopredatorer, rovfisk, stor fisk, stor ål, stor torsk, artantal, diversitet eller trofisk medelnivå.

De enda arter som uppvisar en statistisk förändring över tid är gråsej som ökat och tånglake som minskat.

Fångsterna av fisk större än 30 cm har nästan uteslutande bestått av ål och torsk.

Den vanligaste arten i fångsten, med avseende på antal, har varit strandkrabba som i snitt svarat för 69 procent av fångsten. Den vanligaste fiskarten till antalet har varit rötsimpa (10 procent) följt av skärsnultra och torsk som vardera stått för cirka 5 procent av fångsten.

Tre arter som har förekommit i fångsten återfinns på Artdatabankens rödlista (version 2020): torsk, vitling och ål.

Under provfisket 2021–2023, enligt den nya metoden, har fisket utförts på flera djupstrata. Strandkrabba var den överlägset vanligaste arten på samtliga djup. Ju grundare det var desto störra antal individer, av både krabbor och fisk, fångades.

Nyckelord

provfiske; diversitet; indikatorer; kustfisk

Publicerad i

Aqua notes
2024, nummer: 2024:5eISBN: 978-91-8046-728-5
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet