Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2024Öppen tillgång

Biologisk recipientkontroll för Ringhals kärnkraftverk – Årsrapport för 2023

Jaktén Langert, William; Sjöholm, Jonathan; Käll, Filip

Sammanfattning

Ringhals kärnkraftverk är en av Sveriges största elproducenter. På grund av intag och utsläpp av havsvatten som kyler processen i kraftverket sker en påverkan på den omgivande kustvattenmiljön. Denna påverkan övervakas och analyseras i ett biologiskt recipientkontrollprogram. Föreliggande årsrapport presenterar resultat av undersökningarna inom kontrollprogrammet för 2023. Fokus i årsrapporten ligger på samhället av fisk och skaldjur, förluster av ägg, larver och yngel i kylvattenvägarna samt förekomsten av främmande arter.

I kylvattenintaget utförs varje vår två olika provtagningar för att övervaka förlusterna av olika fiskstadier i kraftverket: En provtagning av fiskägg och fisklarver med en bongohåv samt en provtagning av yngel och juvenil fisk med en modifierad Isaac-Kiddtrål. I ägg- och larvprovtagningen 2023 var de vanligaste förekommande fiskäggen små plattfiskägg (skrubb- och sandskädda) och de vanligaste fisklarverna sandskädda och skrubbskädda. Provtagningen i kylvattenintaget efter juvenil fisk och yngel är till stor del fokuserad på fångsterna av glasål (Anguilla anguilla). Fångsterna med Isaac-Kiddtrålen 2023 dominerades av klarbult följd av sillyngel, tobisyngel och glasål.

Effekten av utgående uppvärmt kylvatten undersöks genom årliga provfisken med ryssjor på tre lokaler: recipientområdet vid Ringhals som direkt påverkas av kylvattnet, ett område vid Norra Horta som är delvis påverkat av kylvattnet och ett referensområde vid Vendelsö som är opåverkat av kylvatten. Provfisket genomförs två gånger per år, under april och augusti. För 2023 var skärsnultra generellt den överlägset vanligaste fiskarten vid provfisket på samtliga fiskade lokaler, förutom i referensområdet under april där torsk var vanligast. Mest skärsnultra fångades vid Norra Horta. Generellt sett var arter som föredrar varmare vatten vanligare i recipientområdet och arter som föredrar kallare vatten vanligare i referensområdet. Totalfångsten av strandkrabba var stor på samtliga lokaler under båda fiskeperioderna, med de största fångsterna i recipientområdet i augusti.

Området kring renshusledningens utlopp undersöktes med ROV (Remotely Operated Vehicle) för att visuellt inspektera påverkan på botten. Utsläpp och sedimentation av skaldelar från musslor och krabbor har i år, liksom förra året, minskat till följd av relativt lågt kylvattenflöde.

För att undersöka eventuell förekomst av invasiva främmande arter genomfördes en dykkartering i tre områden: recipientområdet vid Ringhals, Norra Horta och Vendelsö. Sammantaget för de tre områdena observerades fem invasiva främmande arter av alger (rödsvansing, japantofs, japanplym, hamndun och brunalgen, japansk sargassotång) samt en främmande djurart (stillahavsostron). Utöver dykkarteringen efter invasiva arter så hittades även den invasiva asiatisk blåskrabban under provfisket i april. Samtliga främmande arter är kända på svenska västkusten sedan tidigare.

Nyckelord

Recipientkontroll; Ringhals kärnkraftverk; miljöövervakning

Publicerad i

Aqua notes
2024, nummer: 2024:9eISBN: 978-91-8046-731-5
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet