Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

2024

Omvandling av slåttermaterial från vägkanter till biogas : Utvärdering av energipotential och teknik

Emilsson, Tobias; Nilsson, Daniel; Svensson, Sven-Erik

Sammanfattning

Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka hur vägkantsslåtter med uppsamling kan fungera i relation till energiutvinning och främjande av biologisk mångfald längs vägkanterna. Forskningen inriktar sig på att utvärdera energipotentialen i det samlade materialet, speciellt som biogassubstrat, och att optimera insamling, förbehandling och omvandling av materialet till biogas och biogödsel.

Trafikverket hanterar stora ytor längs vägar och järnvägar, vilka har blivit värdefulla för biologisk mångfald men som också kan ha en potential för biomasseutvinning. Att samla och använda denna biomassa för energiproduktion kan vara ett steg mot ett fossilfritt samhälle. Tidigare forskning visar att vägkanter har potential för biologisk mångfald, men skötseln måste anpassas för att bevara värden och restaurera områden med potential.

Projektets huvudmål inkluderar utvärdering av vägkantsslåtterteknik, kvantifiering av energiinnehåll i samlad biomassa, analys av klimatpåverkan, och undersökning av biogasanläggningens kvalitetskrav på vägkantsbiomassa. Projektet genomfördes med en specifik slåtterteknik som använder rotorslåtter, som är mer skonsam mot växterna jämfört med slaghack, och skonsam uppsugning av växtmaterialet för att minska risken för att insekter och frön sugs upp. Slåtteraggregatet på redskapsbäraren hade en arbetsbredd på 1,5 m.

Totalt levererades 156 ton vägkantsgräs, med ett torrsubstansinnehåll på ca 25 %, till Gasum i Jordberga. Av dessa levererades 104 ton direkt, medan 52 ton först mellanlagrades vid olika platser. Materialets bedömdes som tillräckligt rent av Gasum Jordberga, med avseende på skräp och innehållet av tungmetaller. Analys av energiåtgången visar på en stor potential till minskning av fossila koldioxidutsläpp genom detta nya slåtterförfarande. Det finns en stor energipotential i materialet och ur klimatgassynpunkt visar beräkningarna att det är ca 4,3 gånger bättre att använda biomassan för produktion av fordonsgas och biogödsel, än att bara slå av den, när skörden varierar från 0,5 till 1,75 ton ts per ha vägkant. Vidare får vi en klimatgasreduktion på 0,3 till 1,2 ton CO2-e per ha, vid dessa skördar, vilket indikerar att uppsamling av materialet ej bör ske vid för låga skördemängder per ha. Totala kostnaderna för skörden under hela år 2022 blev 350 000 kr, vilket innebär 2,25 kr per kg levererad biomassa, eller 621 kr per skördad km

Slåtter med uppsamling har enligt litteraturen hög potential till att skapa biologisk mångfald i fråga om kärlväxtmångfald i trafikmiljöer om slåttern utförs kontinuerligt en till två gånger per år. Det finns i nuläget få långtidsstudier och även få studier som undersöker hur insekter påverkas av slåtter. Slåtteraggregat som användes i detta projekt har i andra studier visat sig vara mer skonsam än slaghack. Inventeringarna som gjordes i detta projekt visade inga tydliga effekter på biologisk mångfald efter två säsongers slåtterarbete.

Publicerad i

Publikation / Trafikverket
2024, nummer: 2024:026ISBN: 978-91-8045-278-6
Utgivare: Trafikverket