Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2023Öppen tillgång

VallOptimal: Skattning av kvaliteten på vall med fältspektrometer

Bergqvist, S; Peng, J; Oliveira, J; Morel, J; Lindberg, H., Parsons, D.; Gustafsson, A.H.

Sammanfattning

Näringsvärdet i växande vall är viktig information för att kunna göra en bra bedömning av när 
grödan skall skördas. Fältspektrometrar är ett intressant alternativ till analys på laboratorium 
eftersom transporten av prover tar tid och försenar svaret, ofta flera dagar. Fältspektrometrar 
kan ge näst intill realtidsinformation och följaktligen bättre komplettera andra beslutsstöd som 
är relevanta på den enskilda gården. Vallprognos.se samt möjligheten att skicka in gårdsspecifika prognosprover är beslutsstöd som används idag. I den här studien utvärderade vi potentialen hos Yara N-sensorn, en kommersiellt tillgänglig fältspektrometer, för att skatta näringsvärdet hos slåttervallar. Spektraldata insamlades under 2021 från vallar på sju gårdar lokaliserade över hela Sverige. Parallellt klipptes prover från vallarna för analys på laboratorium Proverna analyserades med avseende på råprotein, neutral detergent fiber och smältbarhet. Regressionsmodellering i form av partiell minsta kvadrat (PLS) respektive stödvektormaskin (SVM) testades för att koppla laboratorieresultaten till de spektrala mätningarna. SVM var det bästa modelleringssättet för alla näringsegenskaper med en R
2 på minst 0,82. Skattningarna av råprotein och smältbarhet fungerade väl för de tre skördetillfällena. Resultaten indikerar att Yara N-sensorn kan vara ett effektivt verktyg för att skatta näringsvärdet hos vall.

Publicerad i

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2023, nummer: 34, sidor: 101-104 Titel: Vallkonferens 2023
ISBN: 978-91-8046-805-3, eISBN: 978-91-8046-806-0
Utgivare: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Konferens

Vallkonferens, 7-8 februari 2023, Uppsala