Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007

Gallringsreaktionen hos de initialt grövsta stammarna i ett långliggande gallringsförsök i granskog i sydvästra Sverige

Eriksson, Harry; Johansson, Ulf

Sammanfattning

Med hjälp av diameteruppgifter för enskilda granar i en serie långliggande gallringsförsök på Tönnersjöhedens försökspark i Halland analyserades effekten på diameter- och grundytetillväxten av olika gallringsprogram för fraktionen de 100 grövsta träden per ha. Ståndortsindex i form av övre höjd vid 100 år skattades till i medeltal 32 m. Försöksbestånden bestod av ofullständiga block utan randomisering. Enskilda granars diameterutveckling följdes under hela den 56-åriga observationsperioden. Jämförelser av tillväxten gjordes mellan den ogallrade kontrollen och de starkt respektive extra starkt låggallrade försöksleden samt de starkt respektive extra starkt krongallrade. Mertillväxten för medeldiametern av de ursprungligen 100 grövsta granarna per ha varierade mellan 10 och 13 cm. Den relativa gallringseffekten hos medeldiametern var i medeltal 75 %. Mertillväxten för tvärsnittet hos grundytemedelstammen i motsvarande stamfraktion var i medeltal 105 % vid stark låg- eller krongallring. I alternativen med extra stark gallring uppgick effekten till 117-145 %

Nyckelord

diameter growth; basal area growth; Norway spruce; Picea abies (L.) Karst.; thinning reaction

Publicerad i

Rapport - Institutionen för bioenergi
2007, nummer: 16Utgivare: SLU