Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2006

Kväveintensitet i korn - avkastning och kväveupptag

Mattsson, Lennart

Sammanfattning

Sammanfattning I drygt 1000 ettåriga kvävegödslingsförsök i korn undersöktes avkast-ning och N-upptag. Tre olika varianter av produktionsfunktioner skat-tades för att beskriva kvävegödslingens inflytande. Dels polynom av andra respektive tredje graden, dels en sammansatt funktion, beståen-de av ett tredjegradspolynom och en rät linje. Den räta linjen anslöt till den punkt där tredjegradskurvan övergick från att vara konvex till att bli konkav. Allmänt har skördarna ökat från 1960-talets mitt till idag. Det gäller både kvävegödslade och icke kvävegödslade behandlingar. Utbytet av samma mängd gödsel steg från periodens början till dess slut. Kväve-gödslingens verkan eller effektivitet ökade med andra ord under peri-oden. För närvarande erhålls en skördeökning på 600 kg för vart fyrti-onde kg N som tillförs räknat som genomsnitt i intervallet 40-120.kg N. Kvävehalten i kärnan ökar med 0,13 procentenheter per 40 kg N motsvarande drygt 0,8 procentenheter råprotein. De största skördarna erhölls i södra Götaland och de minsta i Norr-land, men de högsta kvävehalterna i kärnan uppmättes i de norrländs-ka försöken. Detta påverkade kväveupptaget, som i viss mån utjämna-des mellan områdena. De största upptagen, ungefär 75 kg ha-1 i medel-tal för alla kvävenivåer, uppmättes dock i södra Götaland och de mins-ta i Norrland med 60 kg ha-1. Förfrukten spelar roll för produktionsfunktionens form och därmed också för ekonomiskt optimal gödsling. Resultaten bekräftade att korn efter stråsäd kräver mer kväve än korn efter baljväxter eller oljeväxter. En differens på ungefär 15 kg ha-1 uppmättes. Skördens storlek har viss betydelse för vilken kvävenivå som är eko-nomiskt bäst. Vid hög skördenivå behövs mindre extern tillförsel av kväve än vid en låg. Skördarna är större idag jämfört med för 30 år sedan och kvävere-sponsen är annorlunda. Ekonomiskt optimum har förskjutits uppåt och ligger idag nästan dubbelt så högt som på 1970-talet med allt annat lika

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära
2006, nummer: 212
Utgivare: Avd. för växtnäringslära

   SLU författare

  • Mattsson, Lennart

   • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Agricultural Science

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/14318