Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007

Kolbäcksån : Recipientkontroll 2006

Sonesten, Lars; Quintana, Isabel

Sammanfattning

För att övervaka miljötillståndet i Kolbäcksån undersöker Institutionen för miljöanalys vid SLU, Uppsala, på uppdrag av Kolbäcksåns vatten??förbund, varje år ett antal sjöar och vattendrag inom vattensystemet. Prover tas regelbundet från 11 sjöar och 10 vattendrag. Undersöknings??programmet om??fattar vatten??kemi, växtplankton och bottenfauna. Inga större avvikelser från de normala förhållanden påvisades under årets undersökningar. Den vatten??kemiska sammansättningen var överlag på normala nivå. Växtplanktonbiomassan var på nivåer som varit jämförelsevis vanliga under senare år. Samtliga sjöar har dock haft något avtagande biomassor under senare tid. Bottendjurssammansättningen var normal både i sjöarnas strandzoner och på djup??bottnarna, medan individtätheterna i många fall var högre än genomsnittet för de senaste tre åren. Transporten av såväl närsalter som metaller var högre än vad som är vanligt för systemet, vilket beror på ett högt vattenflöde genom systemet som i sin tur beror på periodvis högre nederbörd än normalt. Vattensystemet är i stora delar fortfarande starkt påverkat av olika tungmetaller. Metaller som fram??förallt kommer från gruv- och industri??relaterade verksamheter, bland annat tidigare kontaminerade sediment och gruvavfalls??depåer. OBS! En populärvetenskaplig sammanfattning av rapporten finns även tillgänglig (Sonesten 2007. Kolbäcksån - Sammanfattning av recipientkontroll 2006)

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2007, nummer: 2007:12
Utgivare: Institutionen för miljöanalys, SLU