Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Övrig publikation, 2008

Lagring av gran- och contortatimmer - virkeskvalitet och lakvatten vid bevattning och torrlagring av stockar med och utan bark

Jonsson, Maria

Sammanfattning

I studien undersöktes hur virkeskvaliteten på gran och contortatall utvecklades under tio veckors lagring. Travar med barkade och obarkade stockar jämfördes liksom bevattnade och obevattnade travar. Även skillnader i sammansättningen hos lakvattnet från de bevattnade travarna studerades. Samtliga travar behöll ganska god virkeskvalitet under lagringen med avseende på blånad och sprickor. Störst sprickbildning kunde ses för torrlagrad gran utan bark, medan torrlagrad contorta var mest angripen av blånad efter tio veckor. Lakvattnet från de barkade travarna var renare jämfört med de obarkade travarna med undantag för fosfor och kväve. Utifrån denna studie är lagring av barkat timmer ett bra och i många fall bättre alternativ till lagring av obarkat timmer

Nyckelord

Picea abies; Pinus contorta; fukthalt; blånad; sprickor; pH; organiskt material; fosfor

Publicerad i

Uppsats (SLU, Institutionen för skogens produkter)
2008, nummer: 1
Utgivare: SLU/Skogens produkter

   SLU författare

  • Jonsson, Maria

   • Institutionen för skogens produkter, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Forest Science

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/16393