Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2008

Lagring av massaved i stora vältor lagda tätt ihop

Jonsson, Maria; Nylinder, Mats

Sammanfattning

Efter exempelvis omfattande stormar uppstår behovet att lagra stora volymer massaved. Det är då viktigt att veta hur stora kvalitetsförluster man kan vänta sig utifrån det sätt veden lagrats på. Syftet med den här studien var att studera hur vedkvaliteten på massaved av gran och tall utvecklades under 5 till 10 månaders oskyddad lagring i stora vältor lagda så tätt ihop som möjligt i södra Sverige. Bland annat förändringar till följd av lagringen i fukthalt, blånad, lagringsröta och densitet studerades på olika platser i vältorna. Samtidigt registrerades temperaturen på samma platser. Kvalitetsförlusterna till följd av lagringen var begränsade med undantag för synlig lagringsröta. Inga större skillnader kunde ses mellan olika platser i försöksvältorna med undantag för kraftigare uttorkning i de mest exponerade vältorna. Densitetsförlusterna var små. Temperaturen var något lägre inne i vältorna jämfört med omgivande luft, men inga skillnader mellan olika platser i vältorna förekom. Att lägga upp massaved i stora och täta vältor är utifrån den här studien en bra metod med begränsade kvalitetsförluster

Nyckelord

Picea abies; Pinus sylvestris; temperatur; fukthalt; lagringsröta; densitet

Publicerad i

Uppsats (SLU, Institutionen för skogens produkter)
2008, nummer: 2
Utgivare: SLU/Skogens produkter

   SLU författare

  • Jonsson, Maria

   • Institutionen för skogens produkter, Sveriges lantbruksuniversitet
   • Nylinder, Mats

    • Institutionen för skogens produkter, Sveriges lantbruksuniversitet

   UKÄ forskningsämne

   Skogsvetenskap

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/16394