Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2007

Miljömålsuppföljning Ingen övergödning 1995 och 2005

Ejhed, Helene; Brandt, Maja; Djodjic, Faruk; Olshammar, Mikael; Ryegård, Annika; Johnsson, Holger; Larsson, Martin; Rapp, Lars; Brånvall, Gunnar

Sammanfattning

En uppföljning av två delmål för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning mellan år 1995 och 2005 har genomförts av SMED på uppdrag av Naturvårdsverket. Det gäller specifikt delmålen om tillförseln av kväve och fosfor till havet respektive till vatten. Underlag och indata till beräkningarna har tagits fram inom det parallella PLC5- projektet som genomförs för rapportering till HELCOM och från TRK-projektet (Brandt och Ejhed 2002). Metodik för beräkningarna har utvecklats mycket sedan TRK-projektet och beskrivs utförligt i rapporten. En av de största förändringarna i metodik har genomförts för fosfor belastningsberäkningar från jordbruksmark där nya mer fysikaliska modeller använts. Ytterligare en stor förändring har varit användning av Tekniskt Beräkningssystem Vatten (TBV) som ska medföra en mer kvalitetssäkrad hantering av beräkningarna Resultaten i denna rapport presenteras och bedöms med avseende på kvalitet och jämförs med transporterade mängder i flodmynningarna, TRK-resultat och resultat i HBV-NP. Resultaten visar att den antropogena belastningen av kväve minskat med cirka 25 % från år 1995 till år 2005 för de svenska vattenburna utsläppen till haven söder om Ålands hav. Delmålet för kväve anger en minskning med 30 % till år 2010. Resultaten visar vidare att den antropogena bruttobelastningen av fosfor minskat med cirka 14 % från år 1995 till år 2005 för de svenska vattenburna utsläppen till sjöar, vattendrag och kustvatten. Delmålet för fosfor anger en minskning med minst 20 procent till år 2010

Publicerad i

Rapportserie SMED
2007, nummer: 7
Utgivare: SMHI

   SLU författare

   • Johnsson, Holger

    • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
    • Larsson, Martin

     • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
    • Associerade SLU-program

     Eutrophication

     UKÄ forskningsämne

     Fish and Aquacultural Science
     Agricultural Science
     Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

     Permanent länk till denna sida (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/16643