Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007

REGIONALA LANDSKAPSSTRATEGIER Utvärdering från Skåne län

Larsson, Anders; Haaland, Christine; Gyllin, Mats; Peterson, Anna; Stenpil, Lars; Pluntke, Suzanne
Larsson, Anders (red.)

Sammanfattning

Regeringen har uppdragit åt sju länsstyrelser, däribland Länsstyrelsen i Skåne län, att under 2006 och 2007 utveckla s.k. regionala landskapsstrategier (RLS). RLS ska prövas som ett nytt förhåll-nings- och arbetssätt för att uppnå bevarande och hållbart brukande av naturresurser på land-skapsnivå. Uppdraget skulle genomföras i en öppen process där markägare, allmänhet samt be-rörda organisationer inbjöds att delta och tyngdpunkten skulle ligga på att utveckla arbetsformer och process. RLS kan ses som ett försök att finna metoder för att konkretisera målsättningarna under delmål 3 Hållbart nyttjande i det 16:e miljömålet och intentionerna bakom den europeiska landskapskonventionen (ELC). I Skåne delegerades det konkreta arbetet med landskapsstrategierna till fyra kommungrupper, varav två utgjordes av enskilda kommuner och två av samarbetsprojekt mellan flera grannkom-muner, medan länsstyrelsen stod som central samordnare. Kontakterna gentemot kommunerna skedde löpande under projekttidens gång genom föreläsningar och deltagande under arbets- och processmöten, men även genom att länsstyrelsen anordnade två seminarier med direkt koppling till RLS. Länsstyrelsen har också anordnat ett internt seminarium och deltagit i möten mellan Naturvårdsverket (NV) och de sju län där man genomfört RLS-projekt. Den föreliggande rapporten innehåller en generell beskrivning av RLS-arbetet i Skåne samt resul-tat och erfarenheter från såväl de olika kommunprojekten som länsstyrelsens samordningsarbete. Denna utvärdering är knuten till en missivskrivelse. Även följande dokument är bilagda: de en-skilda kommunrapporterna (bilaga 2-5), ett examensarbete från landskapsarkitektprogrammet vid SLU Alnarp (bilaga 6) samt Det Skånska landsbygdsprogrammet – Ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv (bilaga 7). I sin helhet ger detta material en god erfarenhetsbas inför det fortsatta arbetet med RLS. Resultaten pekar mot att RLS, som ett förhållnings- och arbetssätt, kan bidra positivt till exem-pelvis tvärsektoriella arbetssätt, helhetssyn på landskapsnivå, samverkan mellan olika myndigheter och samverkan mellan myndigheter och olika intressegrupper, markägare och allmänheten. Där-emot är det svårt att hantera samtliga de frågeställningar som föreslogs av regleringsbrevet i samma program/strategi, som t.ex. underifrånperspektivet kontra det regionala perspektivet till-sammans med uppdragets starka fokus på biologisk mångfald och kulturhistoriska värden. Det fortsatta arbetet med att implementera RLS som ett förhållnings- och arbetssätt bör därför sär-skilt fokusera på frågan om vilka frågor som bäst hanteras ”ovanifrån” respektive ”underifrån” (allmänna kontra enskilda intressen), och hur de olika perspektiven bäst kan hanteras inom be-fintliga organisationer och den ordinarie planeringsprocessen

Publicerad i


Utgivare: Länstyrelsen i Skåne län, SLU, Vägverket Konsult