Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2002Öppen tillgång

Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2001

Sonesten, Lars

Sammanfattning

Mariestadsfjärden är i större utsträckning påverkad av omgivningen än Storvänern, vilket åter speglas i fjärdens vattenkemiska sammansättning, samt artsamman sättningen och tätheterna av bottendjur på fjärdens djupbottnar. Lokalt påverkas vattnet framförallt av Tidans utlopp i fjärden, samt vattnet från Mariestads avloppsreningsverk. Fjärdens förhållandevis ringa vattendjup och långsamma vattenomsättning bidrar till skillnaderna mellan fjärden och det öppna vattnet i Storvänern. Totalfosforhalten i Mariestadsfjärden har, liksom i Storvänern, i medeltal varit låg de senaste tre åren, medan totalkväve halterna har varit höga i båda områdena. De totala biomassorna av bottendjur var i år åter på en normal nivå efter fjolårets mycket höga biomassor, vilka orsakades av enstaka stora dam musslor detta år. Bottendjursammansättningen i år var istället normal med av seende på både individantal och biomassor. Artsammansättningen tyder liksom under tidigare år på tydliga effekter av miljöpåverkan.

Nyckelord

Mariestadsfjärden; biomassa; kemi; utsläpp; vatten; vattenanalys

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniveristet

   SLU författare

  • Sonesten, Lars

   • Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associerade SLU-program

  Sjöar och vattendrag
  Övergödning
  Biologisk mångfald
  Försurning
  Programövergripande verksamhet

  UKÄ forskningsämne

  Fisk- och akvakulturforskning
  Miljö- och naturvårdsvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18680