Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2003

Examination of xylose fermentation in Pichia stipitis by means of the Sensomat system

Fluthgraf Sandra, Kirchhoff Astrid, Debye Jakob, Klinner Ulrich, Passoth Volkmar

Publicerad i

Titel: Non-Conventional Yeasts in Genetics, Biochemistry and Biotechnology
Utgivare: Springer-Verlag