Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2003

Grovfodrets betydelse för slaktsvin i ekologisk produktion

Yngvesson, Jenny; Jung, Jens; Persson, Sylvia; Länsstyrelsen, i Västa Götaland; Persson, Eva

Sammanfattning

Introduktion Grisar i ekologisk produktion skall ha daglig tillgång till grovfoder. Sommartid tillgodoses det via betet och vintertid via ströad yta med halm. Grovfoder ska främst ge stimulans och sysselsättning och i andra hand vara ett fodermedel. Genom bättre kunskaper om hur ett näringsmässigt bra grovfoder ska utfodras och vara sammansatt ökar möjligheten att optimera användningen av grovfoder både ur näringsmässiga och djurskyddsaspekter. Material och metod Under vinterhalvåret 2002-2003 studerades effekterna av olika slags grovfoder till slaktsvin både med avseende på produktionsresultat och beteende. I studien deltog två ekologiska slaktsvinsbesättningar med externintegrerad produktion. Tre olika grovfoderslag; hö, gräsensilage och helsädesensilage, jämfördes mot enbart tillgång till halm. Vi använde tre replikat per behandling. Båda besättningarna hade system med ströad liggyta inomhus och tillgång till uteplats på hårdgjord yta samt utfodring med blötfoder i långtråg tre gånger dagligen. Grovfodret utfodrades dagligen i häckar placerade på den hårdgjorda ytan utomhus. I båda besättningarna utfodrades grisarna med kraftfoder efter viktsutveckling enligt SLU-norm (Andersson, 1985). Grisarnas beteende observerades under 3 dagar per månad under hela uppfödningen. Under två timmar, på för- resp. eftermiddagen, registrerades allmänna beteenden var 10:e minut m.h.a. ögonblicksobservationer av alla djur i gruppen. Efter varje ögonblicksobservation registrerades sociala beteenden under en minut. Resultat & Diskussion En stor del av tiden befann sig alla grisar liggande i djupströbädden (ca 30 %). Våra preliminära resultat visar att utfodring med grovfoder på uteplattan ökade grisarnas benägenhet att vistas utomhus från 5,5 % till 14,3 % av observerad tid. Grupper med grovfoder ägnade tiden åt grovfoderkonsumtion på bekostnad av att böka halm eller gödsel. Grisar som fick ensilage visade signifikant mindre aggressioner inomhus (1,5 %) jämfört mot övriga behandlingar (halm, 3,3 %; helsäd, 2,0 % och hö, 2,4 %). Ensilage var det grovfoder som ägnades mest intresse i form av total ättid och ökade dessutom tiden grisarna låg i djupströbädden, jämfört med hö resp. helsädesensilage. Totalkonsumtion grovfoder per gris var också högst för ensilage (65,8 kg/gris; std 6,3 kg) följt av helsäd (40,0 kg/gris; std 19,9 kg) och hö (29,0 kg/gris; std 4,5 kg). Spillet från grovfodret på uteplattan var stort och plattan behövde skrapas dubbelt så ofta för att hållas ren jämfört med om inget grovfoder tilldelades. Våra resultat visar att grovfoder har en potential att öka grisarnas välfärd men att det ökar arbetsbelastningen för lantbrukaren. Formas och SLUs fältforskningsenhet finansierar Ekogris-programmet som engagerar drygt 30 forskare

Publicerad i

Konferens

Ekologisk Lantbruk -vägar val visioner