Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008Öppen tillgång

Försök med upprepad röjning av björk och sälg

Johansson Tord, Lundh Jan-Erik

Sammanfattning

Skottbildning och tillväxt efter upprepad röjning till låg stubbhöjd (0-5 cm) vid olika tidpunkter under vegetationsperioden av björk och sälg studerades. Under kontrollerade förhållanden undersöktes hur antal och tidpunkt för upprepade röjningar påverkade skottbildningen. Tre försök anlades 2005 på tre lokaler i södra Dalarna. Två av försöken med björk anlades på frisk åker- respektive skogsmark Det tredje försöket med sälg anlades på fuktig åkermark. Röjningarna utfördes i maj – september 2005 och mitten av juli 2006. Olika röjningstidpunkter, totalt 11, fördelades slumpmässigt på fem block. Antalet stubbar per röjningstidpunkt var 25. Ett praktiskt försök anlades där röjningsmetoder aktuella i praktisk verksamhet och nya metoder jämfördes: röjning en gång, upprepad röjning en gång per år under två år och upprepad röjning två gånger under samma år. På två lokaler röjdes 1-2 meter höga björkar under 2005. Kvadratiska ytor på 10 m2 stakades ut. Lokalerna var belägna på frisk och fuktig skogsmark. Ytorna röjdes första gången i maj 2005 till normal (20 cm) och låg stubbhöjd (0-5 cm). Röjningen upprepades i juli på slumpmässigt valda ytor som tidigare röjts till låg stubbhöjd. I försöken med björk och sälg registrerades årligen andelen stubbar utan skott, antalet skott per levande stubbe samt skottens medelhöjd och maximala höjd för respektive röjningsmetod. I det praktiska försöket registrerades antalet skott per stubbe, skottens medelhöjd och dess maximala höjd per stubbe. Andelen björkstubbar utan skott fyra år efter röjning varierade mellan olika behandlingar. Den största andelen björkstubbar utan skott, 96 %, registrerades efter röjning i maj 2005 eller i juni 2005 och upprepad en gång den 15 juli under samma år. Antalet skott per levande stubbe minskade under fyra år för alla röjningstidpunkter. Det lägsta antalet skott per levande björkstubbe var fyra. Andelen stubbar av sälg utan skott, fyra år efter röjning, var lägst, 0 %, efter röjning i maj, eller i juni eller den 15 juli 2005 och upprepad 15 juli, 15 juli 2005 respektive 15 juli 2006. Antalet skott per levande stubbe minskade under fyra år för alla röjningstidpunkter med det lägsta antalet skott per stubbe för de tre ovan nämnda tidpunkterna. Fyra år efter röjningen i de praktiska försöken visar det sig att upprepad röjning med låg stubbhöjd gav lägre antal levande stubbar än efter en röjning med normal eller låg stubbhöjd. Även skotthöjden var lägre på stubbar röjda till låg stubbhöjd och efter upprepad röjning jämfört med andra metoder. Sammanfattningsvis inverkar tidpunkten för första och andra röjningen till låg stubbhöjd på antalet stubbar med skott, antalet skott per levande stubbe och skottens höjd. Vidare ger upprepad röjning med låg stubbhöjd till lägre antal levande stubbar, lägre antal skott per levande stubbar och lägre skotthöjd jämfört med röjning en gång till normal eller låg stubbhöjd. Studien visar också att med stöd av våra studier kan praktiska rekommendationer ge lägre röjningskostnader med ny teknik för maskinell röjning av lövsly

Nyckelord

björk; stubbskott; sälg; tillväxt; upprepad röjning;

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för energi och teknik

    UKÄ forskningsämne

    Skogsvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/23166