Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2009Öppen tillgång

Mykorrhizasvamparnas näringsupptag : nyckeln till ökad förståelse för störningseffekter på svampsamhället?

Lithell, Cajsa; Lindahl, Björn; Taylor, Andy F. S.

Sammanfattning

• I svenska barrskogar är nästan alla trädens finrötter koloniserade av symbiotiska mykorrhizasvampar som hjälper träden att tillgodogöra sig näringsämnen i marken. • Vår kunskap om mykorrhizasvamparnas omsättning av kväve och fosfor i skogsmark bygger på studier av några få snabbväxande och lättodlade svamparter. Tyvärr är det inte alltid de lättodlade svamparterna som är vanligast, och därmed ekologiskt viktiga, ute i skogen. • Här visar vi att flera av de ekologiskt viktigaste arterna går att odla i renkultur. Alla svamparter som vi undersökt kan bilda enzymer som gör det möjligt för dem att utnyttja ett flertal olika kväve- och fosforkällor. Förmågan att ta upp olika näringsämnen varierade dock avsevärt mellan arterna. • Ökad kunskap om ektomykorrhizasvamparnas näringsupptag kan ge oss större möjligheter att förutse hur svamparna reagerar på störningar i miljön, t.ex. förändrat klimat och ökat kvävenedfall

Nyckelord

mykorrhizasvampar; symbios; näringsupptag; skogsgödning; enzymer

Publicerad i

Fakta. Skog
2009, nummer: 2008:9
Utgivare: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet