Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2009Öppen tillgång

Totalkväveanalyser vid Institutionen för vatten och miljö - En genomgång av olika analysmetoder och deras betydelse för tidsserierna

Wallman Karin, Löfgren Stefan, Sonesten Lars, Demandt Christian, From Anna-Lena

Sammanfattning

Vattenkemiska laboratoriet vid Institutionen för vatten och miljö vid SLU har sedan 1987 bestämt halten totalkväve parallellt på två olika sätt för ett stort antal prover. Ett av sätten, som benämns Tot-N_sum, är att totalkvävehalten beräknas genom att summera Kjeldahlkvävet och summan av nitrit- och nitratkväve. Det andra sättet var att analysera totalhalten av kväve spektrofotometriskt efter persulfatuppslutning (Tot-N_ps). Den senare metoden ersattes 2007 med en bestämning av totalhalten kväve med en kemiluminiscensdetektor efter katalytisk oxidation till kväveoxider (Tot-N_TNb). Syftet med arbete har varit att jämföra resultaten mellan de olika bestämningssätten och utreda eventuella skillnader

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2009, nummer: 2009:8Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet