Skip to main content
Report, 2010

Livscykelanalys av närproducerade foderstater för mjölkkor

Wallman, Magdalena; Cederberg, Christel; Florén, Britta; Strid, Ingrid

Abstract

Denna studie vill bidra till kunskapsuppbyggnaden kring hur fodervalet inverkar på miljöbelastningen från mjölkproduktionen, baserat på både fodrets produktion och djurens omsättning av fodret. Fem foderstater, som alla är beräknade för att ge 9000 kg ECM mjölk per år, har jämförts: en normal, tre olika närproducerade och en majsensilage-baserad. Resultaten visar att ingen foderstat var genomgående bättre ur alla miljöaspekter. Foderproduktionen (inkl. stallgödselspridning) hade större betydelse än djurens emissioner för alla miljöeffekter utom klimatpåverkan. Foderproduktionen var också det led i produktionskedjan som gav störst skillnad mellan alternativen. För klimatpåverkan berodde de små skillnaderna delvis på valet av beräkningsmetod för djurens metanutsläpp, där den använda Lindgren-metoden inte gav utslag för fodrets grovfoderandel. Foderstaten med enbart närproducerat proteinfoder och ensilage från kvävefixerande blandvallar (Raps, ärter och klöver) har miljöfördelar i form av lägre energianvändning och mindre klimatpåverkan än utgångsläget i denna studie. Men, det är samtidigt en foderstat som enligt denna studie kan ge ett större bidrag till övergödningen än övriga alternativ. Med åtgärder för att minska risken för övergödande utsläpp, t.ex. kväveläckage, bedöms denna foderstat dock vara den bästa av de undersökta alternativen

Keywords

energy use; energianvändning; feed; foder; LCA; miljö; proteinfoder; silage; transport; vall

Published in

Report / Department of Energy and Tecnology, SLU
2010, number: 019
Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Wallman, Magdalena
Cederberg, Christel
Florén, Britta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/28485