Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2009

Ekologisk produktion : möjligheter att minska övergödning

Wivstad, Maria; Salomon, Eva; Spångberg, Johanna; Jönsson, Håkan

Sammanfattning

Belastningen av kväve och fosfor till ytvatten är ett allvarligt problem, främst i södra Sveriges kustområden. Jordbruket bidrar med de största mängderna av antropogent kväve och fosfor till vatten (40 respektive 45 procent) tätt följt av utsläpp från reningsverk och enskilda avlopp (37 respektive 32 procent). Övergödningsproblematiken behöver angripas med ett systemperspektiv där hushållning av växtnäring på gården ses tillsammans med flöden av kväve och fosfor i hela livsmedelskedjan, inklusive kretsloppet mellan stad och land. Syftet med rapporten var att analysera i) hur dagens ekologiska produktion påverkar miljökvalitetsmålet ’Ingen övergödning’, ii) möjligheter till bättre hushållning med växtnäring i olika ekologiska produktionssystem samt hur detta kan bidra till miljökvalitetsmålet ’Ingen övergödning’, iii) möjligheter och hinder rörande ökad användning av samhällets kretsloppsprodukter i jordbruket och specifikt i ekologisk produktion samt hur detta påverkar övergödningen. I rapporten beskrivs kväve- och fosforflöden i jordbruket och i samhället. Potentialen att återföra växtnäringsprodukter från samhället till jordbruket har kartlagts och omfattade avloppsprodukter, matavfall och restprodukter från livsmedelsindustrin. Vi har analyserat och gjort statistiska bearbetningar av odlingsdata och växtnäringsbalanser (från åren 2001 till 2006) på knappt 300 ekologiska (mer än 90 procent av arealen ekologisk) och cirka 3 300 konventionella gårdar, i huvudsak i södra Sverige, utifrån Greppa näringens databas. Gårdar i Skåne och Västra Götaland dominerade. Analysen omfattade produktionsinriktningarna växt-, mjölkoch köttproduktion. Litteraturstudier av odlingssystemförsök har kompletterat analysen. Vi har också sammanställt och analyserat jordbruks- och miljöstatistik samt genomfört intervjuer med experter

Nyckelord

ekologisk produktion; konventionell produktion; övergödning; kväve; fosfor;

Publicerad i


ISBN: 978-91-86197-50-6
Utgivare: Centrum för uthålligt lantbruk, Sveriges lantbruksuniversitet