Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1979Öppen tillgång

Modellförsök med såbäddens funktion: 3, försök med syrebrist i såbädden

Håkansson, Inge; von, Polgar Jozsef

Sammanfattning

Under åren 1968-1974 utfördes en serie om 50 modellförsök med såbäddens funktion, flertalet som kärlförsök i grunda plastlådor. Föreliggande rapport är den tredje i raden av rapporter över de erhållna resultaten. I en grupp om tre försök studerades följande fråga: I vilken utsträckning och under vilka förhållanden orsakar slamning av ytlagret och fortsatt hög vattenmättnad av såbäddens en sådan syrebrist att utsädets groning och plantornas uppkomst därigenom hämmas. De tre försöken visade, att under fältförhållanden kan syrebrist som hämmar uppkomsten uppstå, om ett häftigt regn orsakar en kraftig slamning av ytlagret och om kontinuerligt fuktigt väder följer, samtidigt som grundvattenytan står över högt och det är hög biologisk aktivitet i jorden (jorden innehåller stor mängd färsk organisk substans). Denna situation är emellertid sällsynt, även på de jordar, som slammar lättast. Från praktisk synpunkt måste man därför dra slutsatsen, att själva slamningen sällan ger några problem för groningen eller uppkomsten. Problemen uppstår först när det slammade lagret torkar upp och hårdnar, så att det utgör ett mekaniskt hinder för grodden

Nyckelord

jordbearbetning; såbädd; modellförsök; kärlförsök; syrebrist; uppkomst; slamning

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1979, nummer: 58
ISBN: 91-576-0375-8
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30220