Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1986Öppen tillgång

Jordpackning: skördepåverkan - motåtgärder - ekonomi : rapport från NJF-seminarium i Sigtuna 28-30 oktober 1986

Håkansson Inge, von Polgar Jozsef, Rask Kersti
Rask, Kersti (red.); Håkansson, Inge (red.); von Polgar, Jozsef (red.)

Sammanfattning

I diskussionerna tog man bl.a. upp möjligheterna att begränsa packningen eller att motverka dennas negativa verkningar. Då förhållandena varierar starkt, är det av både biologiska, tekniska och ekonomiska skäl nödvändigt att anpassa åtgärderna till aktuella förutsättningar. Det ansågs angeläget att söka utveckla paket av undersöknings- och beräkningsmetoder, som kan användas på enskilda gårdar för att diagnosticera jordarnas aktuella strukturtillstånd och behovet av förbättringsåtgärder' (fysikalisk markkartering) samt för att beräkna sådana åtgärders effekter på marken och grödan. Detta skulle möjliggöra en anpassning av brukningsmetoder, maskinutrustning m.m. till lokala förutsättningar och en ekonomisk optimering med hänsyn både till kortsiktiga mål och till jordarnas långsiktiga produktionsförmåga. I praktiken måste man göra en mängd val, exempelvis mellan lätta maskiner med långa körsträckor och tunga maskiner med korta körsträckor eller mellan billiga däck som ger stor jordpackning och dyra däck som ger liten packning. För traktorerna skall vikt, effekt och redskapsstorlek avpassas, så att man får lämpligaste avvägning mellan körsträcka och slirning, dvs. mellan ren packning och ältning. Detaljstudier av den kvantitativa betydelsen aven mängd variabler av här antytt slag är ett viktigt område för ny forskning och en förutsättning för rättvisande ekonomiska beräkningar. Många av de forskningsresultat som kommit fram har ännu inte utnyttjats vid utformningen av maskiner eller brukningsmetoder. Det är viktigt att sådana resultat tillrättaläggs och förs ut till jordbrukare och maskintillverkare, så att de kan läggas till grund för förbättring av maskiner och metoder. Bland detaljer i maskinkonstruktionerna som bör utvecklas nämndes anordningar för snabb anpassning av lufttrycken i däcken till körförhållandena. Det framkastades också att maskinerna kanske borde säljas utan hjulutrustning, så att varje jordbrukare själv kunde välja hjul efter sina förhållanden. När det gäller ny forskning framhölls det som väsentligt att jordpackningsproblemen i sambarid med reducerad jordbearbetning (plöjningsfri odling och direktsådd) studeras. Dels behövs kunskap om jordpackningens effekter vid slopad plöjning; dessa skiljer sig nämligen från dem vid traditionell brukning. Dels behöver man veta, hur mycket jordbearbetningen kan reduceras, om jordpackningen minskas radikalt, och hur detta påverkar produktionskostnaderna. Andra nya forskningsuppgifter som nämndes var sambanden mellan markens fysikaliska och kemiska egenskaper. Vidare framhölls att de organogena jordarna hittills beaktats i för liten omfattning. I många fall bör effektiviteten i forskningen kunna förbättras genom nordiskt samarbete och nordisk arbetsfördelning

Nyckelord

jordbearbetning; jordpackning; reducerad bearbetning; markstruktur; jordbruksmaskiner

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1986, nummer: 71ISBN: 91-576-2875-0
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30235