Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1997Öppen tillgång

Tidig sådd: ett system för reducerad bearbetning vid vårsådd : slutrapport för fältförsök 1992-1996

Arvidsson, Johan

Sammanfattning

Med "tidig sådd" menas i denna rapport ett nytt system för reducerad bearbetning vid vårsådd. Sådden sker tidigt utan föregående bearbetning, eventuellt följt aven lättharvning efter sådd för att skapa ett visst avdunstnings skydd och bekämpa ogräs. Metoden har möjliggjorts genom förbättrad däcksutrustning och nya såmaskinstyper som passar för att så i ej bearbetad jord, och förutsätter att markytan lämnats jämn sedan hösten eller efter vårplöjning. Under åren 1988-96 testades metoden i ett stort antal fältförsök, 1994-96 finansierades försöken välvilligt av Stiftelsen Lantbruksforskning. Försökens främsta syfte var att studera effekterna på avkastning och metodens tillämpbarhet i olika områden och på olika jordarter. Dessutom studerades samspelseffekter mellan tidig sådd och andra odlingsåtgärder, bl.a. val av grundbearbetning (plöjning eller ej plöjning, höstplöjning eller vårplöjning), utsädesmängd och gödslings strategi. Resultaten kan sammanfattas i följande slutsatser: - Tidig sådd ger kostnadsbesparingar i form av förenklad bearbetning, och höjer skördepotentialen genom en förlängning av växtperioden. - I genomsnitt för 70 försök gav sådd utan vårharvning vid första möjliga tillfälle i genomsnitt l % högre skörd än konventionell sådd - Tidig sådd gav stora skördeökningar på riktigt lätt jord i Halland, men sänkte skörden i Norr- och Västerbotten. - På skånska moränjordar och styva leror i Mellansverige var skördeutfallet ungefär detsamma för tidig som för konventionell sådd. Framförallt på styva leror var spridningen stor, med höga skördesänkningar och -ökningar i enskilda försök. - Metoden är riskabel på jordar med stor risk för skorpbildning - Tidig sådd orsakade inte större packning än konventionell sådd i fyra långliggande försök på olika jordarter. - Plantetableringen var i genomsnitt något sämre vid tidig än vid konventionell sådd. Vid mycket tidig sådd fanns dock ingen korrelation mellan plantetablering och skörd relativt konventionell sådd. - I totalt 22 försök testades samspelseffekter mellan såtidpunkt och utsädesmängd. I genomsnitt erhölls ungefär samma skördeökning av höjd utsädesmängd vid olika såtidpunkter, varför det inte finns anledning att rekommendera ändrad utsädesmängd vid tidig sådd. - I sex försök med sammanlagt 21 försöksår testades tidig sådd i kombination med odling med och utan plöjning. Också här var samspelseffekterna små och vi ser ingen anledning att rekommendera ändrad primärbearbetning vid tidig sådd. - Vårsäd, speciellt havre, lämpar sig för tidig sådd, medan våroljeväxter är olämpliga att så mycket tidigt. - I ett försök mättes betydligt högre förekomst av svampsjukdomar i korn vid tidig än vid konventionell sådd. Generellt verkar dock risken för ökade sjukdomsangrepp vid tidig sådd vara liten

Nyckelord

jordbearbetning; tidig sådd; reducerad bearbetning; fältförsök; skörd; skorpbildning; samspelseffekter

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1997, nummer: 92
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30331