Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1977

Skorpbildning på struktursvaga jordar vid olika bevattningsintensitet och droppstorlek

Persson, Ragnar

Sammanfattning

Igenslamning och skorpbildning, orsakad av kraftigt regn eller bevattning med stora droppar på struktursvaga jordar, t.ex. lätt- och lätta mellanleror, mo- och mjälajordar, och därpå följd upptorkning kan resultera i försämrad plantetablering, om igenslamningen sker före grödans uppkomst. Litteraturöversikten behandlar mekanismerna och orsakerna till igenslamning och skorpbildning, liksom effekterna på mark och gröda. Enkla metoder för mätning av droppstorlek beskrivs. I ett modellförsök bevattnades sex strukturkänsliga jordar vid tre olika tidpunkter efter sådd, med "små" och ”stora” droppar och med bevattnings- intensiteterna 5, 10 och 20 mm/h. Undersökningens syfte var att orientera om effekterna på mark och gröda av "omild" bevattning, samt att orientera om olika metoder för att mäta skorphållfasthet och droppstorlek. Resultaten visar att den tidigaste bevattningstidpunkten, omedelbart efter sådd, orsakade den kraftigaste igenslamningen och efter upptorkning den hårdaste skorpan. Igenslamning på ett tidigt stadium ledde också till sämre plantuppkomst. Bevattning med stora droppar orsakade en kraftigare igenslamning, hårdare skorpa och betydligt sämre plantuppkomst än bevattning med små droppar. Bevattning med olika intensitet gav ej lika klara tendenser som bevattning med olika droppstorlek. 20 mm/h och 10 mm/h orsakade kraftigare igenslamning och hårdare skorpa än 5 mm/h. Plantuppkomsten blev emellertid sämst efter bevattning med 5 mm/h. De sex, olika jordarna blev samtliga mer eller mindre igenslammade även för den mildaste behand1ingen. En något mullhaltig mjälig lättlera från Kåkindsområdet i Västergötland drabbades värst av skorpbildning och försämrad uppkomst. Den lättaste av de ingående jordarna, en lerig mo från Östergötland klarade sig bäst undan skorpbildning och hade också den bästa plantuppkomsten

Nyckelord

bevattning; droppstorlek; igenslamning; skorpbildning; uppkomst; bevattningsintensitet; strukturkänsliga jordar; plantetablering

Publicerad i

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1977, nummer: 103
ISBN: 91-7088-774-8
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Agricultural Science
    Fish and Aquacultural Science

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/31158