Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

2011Öppen tillgång

Kolbäcksån - Recipientkontroll 2010

Sonesten Lars, Quintana Isabel

Sammanfattning

Sammantaget visar undersökningarna 2010 på jämförelsevis normala förhållanden i de undersökta sjöarna och vattendragen inom Kolbäcksåns vattensystem. Detta gäller såväl den vattenkemiska sammansätttningen som sammansättningen och biovolymerna/biomassorna av växtplankton och bottenfaunan i sjöarna. Däremot var transporten av såväl näringsämnen som olika metaller överlag lägre än normalt i stora delar av vattensystemet. Detta beror till stor del på lågavattenflöden under årets andra hälft. Vattensystemet är i stora delar fortfarande starkt påverkat av olika tungmetaller. Metallerna framförallt kommer från gruv- och industrirelaterade verksamheter, bl a tidigare kontaminerade sediment och gruvavfallsupplag.

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2011, nummer: 2011:15
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet