Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2011

Klövskador hos suggor : en pilotstudie för att öka förståelsen av hur skadorna uppkommer

Olsson, Anne-Charlotte; Svendsen, Jörgen

Sammanfattning

Klövskador hos suggor under sinperioden är ett växande bekymmer. Klövskador orsakar lidande för djuren och leder ofta till för tidig utslagning eftersom djurens produktion påverkas negativt. Att hålla suggorna lösgående i grupp jämfört med att ha suggorna fixerade ökar problemen. I denna pilotstudie har klövskador hos gyltor som omgrupperats vid tre tillfällen under tillväxten jämförts med klövskador hos gyltor som under tillväxten hållits i intakta grupper. Det utförda pilotförsöket visar tydligt på att en ökad aktivitet hos djuren i form av konflikter i samband med omgrupperingar, förutom fler bit- och rivskador också ger upphov till fler klövskador på djuren. De hittills erhållna resultaten är mycket intressanta och visar på att konflikter och annat aggressivt beteende, som ses bl a i samband med blandningar av djur, kan vara en starkt bidragande orsak till en hög förekomst av klövskador. Detta har inte dokumenterats tidigare. Omgrupperingar av djur kan användas som ”modell” för att öka belastningen på klövarna. En sådan ”modell” bör med framgång kunna användas i samband med tester av närmiljödetaljer (golvmaterial o d) som bedöms kunna ge mindre slitage på klövarna och en långsiktigt förbättrad klövhälsa hos våra suggor.

Nyckelord

grisproduktion; suggor; klövskador; gyltor; ungdjur; omgrupperingar

Publicerad i

LTJ-fakultetens faktablad
2011, nummer: 2011:26
Utgivare: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

  • Olsson, Anne-Charlotte

   • Lantbrukets byggnadsteknik [LBT], Sveriges lantbruksuniversitet
   • Svendsen, Jörgen

    • Lantbrukets byggnadsteknik [LBT], Sveriges lantbruksuniversitet

   UKÄ forskningsämne

   Pathobiology

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/36311