Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2011Öppen tillgång

Ålbeståndets status i Sverige 2011

Dekker, Willem; Wickström, Håkan; Andersson, Jan

Sammanfattning

Föreliggande rapport ger en översikt av ålens beståndssituation som den ser ut våren 2011. Syftet med rapporten är att presentera en utförlig men lättläst översikt. Vi har försökt, att i görligaste mån, undvika vetenskaplig jargong och fackuttryck. Historiska dataserier över rekrytering, utsättning, uppväxtarealer och deras produktivitet presenteras samt givetvis fiskets omfattning och effekter. Effekten av vattenkraftsproduktion redovisas också. Med hjälp av dessa bakgrundsdata har olika beståndsindikatorer tagits fram och som beskriver beståndsstatus och effekten av fisket samt vattenkraftsproduktionen, såväl före som efter implementeringen av 2009-års Ålförvaltningsplan. Den här rapporten finns även på engelska (Aqua reports 2011:2).

Nyckelord

eel; Anguilla anguilla; stock status; Sweden

Publicerad i

Aqua reports
2011, nummer: 2011:1ISBN: 978-91-576-9051-7
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet