Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2011

Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö : Årsrapport för 2010

Sundqvist, Frida; Jansson, Maria

Sammanfattning

Effekter på fisk av pappermassaindutrin vid Södra Cell Värö övervakas genom årliga provfisken med trål och videodokumentation av påverkad havsbotten. Denna rapport presenterar resultat till och med 2010. Artrikedomen bland bottenlevande fiskar har ökat med tiden och flera arter har blivit mera talrika under senare år. Havsbotten i det mest påverade området visar dock tydliga tecken på organisk belastning. Recipientkontrollen samordnas med övervakning av uppvandring av ålyngel i Viskan. Uppvandringen uppvisar en starkt negativ utveckling, vilken speglar en motsvarande utveckling över hela Europa

Nyckelord

Skogsindustri; miljöövervakning; fisk; ålyngel; Kattegatt; Viskan

Publicerad i


Utgivare: Fiskeriverket, Kustlaboratoriet