Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2012

Klimagasemission vid dyrking av torvjord

Berglund, Örjan; Berglund, Kerstin

Sammanfattning

Växthusgasavgång (CO2 och N2O) och avkastning (kg ts/ha) från vall och rörflen odla-de med olika dräneringsintensitet jämfördes på en kärrtorvjord som ligger på gårdenMajnegården utanför Falköping. Syftet var att undersöka om rörflen ( Phalaris arundi-nacea) är ett bättre alternativ än vall vad gäller produktion av substrat till biogasreak-torer. Rörflen tål en högre grundvattenyta med bibehållen produktion och konkurrerarväl om kvävet i marken. De första resultaten visar att rörflen har en högre avkastning(11,14 ton ts) än vall (8,31 ton ts) samt att den binder mer kväve per kg/ts (21,6 grespektive 18,6 g). Koldioxidavgången varierade mellan 396 och 1295 mg CO2/m2/hför vallen och 150 och 2300 mg CO2/m2/h för rörflenet. Lustgasavgången var väldigtvarierande. De högsta avgångarna var från odränerade vallrutor i oktober 2012 (1983ug/m2/h). Både avkastning och kväveinnehåll var högre från rörflen än från vall samti-digt som det inte var någon större skillnad i växthusgasavgång mellan grödorna. Dettasammantaget indikerar att rörflen är en bra gröda för energiproduktion på torvjord.

Nyckelord

Peat, CO2 emission

Publicerad i

Titel: Evalueringsrapport Marginale Jorder och Odlingssystem

Utgivare: BioM