Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2013Öppen tillgång

Odlingstester och proveniensförsök med douglasgran i södra Sverige : dokumentation av etablering och tidig utveckling för planteringar 2009 och 2010

Wallertz, Kristina; Frisk, Johan; Johansson, Ulf; Örlander, Göran

Sammanfattning

Klimatförändringar kommer sannolikt att påverka svenska skogar på många sätt. Vissa arter gynnas, kanske med ökad tillväxt, andra missgynnas med ökad risk för skador m.m. Förändringar i klimatet kan också ändra växtförhållanden till förmån för andra arter än våra inhemska trädslag, så att de skulle kunna växa bättre eller åtminstone lika bra som de inhemska i vissa områden. Douglasgranen (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) skulle kunna vara ett sådant trädslag och med tanke på dess virkesegenskaper och avkastning vore detta av stort intresse. Douglasgranen har odlats i Sverige under de senaste hundra åren, men i mycket begränsad omfattning. Den kan växa bra i södra Sverige men under etableringsfasen kan den drabbas av skador såsom frost, frosttorka, viltbete och snytbaggeskador. I de flesta praktiska planteringar som tidigare gjorts i södra Sverige har provenienser från kustnära områden i norra USA eller från British Columbia i Kanada använts. Den här rapporten beskriver arbetet med att genomföra en omfattande studie där provenienser från British Columbia har använts, både från kustområden och från inlandet. Här beskrivs hur anskaffningen av frömaterial gick till, hur plantorna odlades upp och hur de senare planterades ut på ett antal lokaler i södra Sverige, framför allt under åren 2009 och 2010. Rapporten beskriver också anvisningarna som gavs om hur anläggningen av försöksplanteringarna skulle gå till samt hur uppföljningen har genomförts och dokumenterats. I resultatdelen redovisas de preliminära resultaten efter 1,5 år i fält. När tre-års-mätningar är gjorda kommer detta att dokumenteras mer utförligt i en särskild rapport. De preliminära resultaten för 2009 års planteringar (8 lokaler) som inventerades våren 2011, visade att inlandsprovenienser hade en högre överlevnad jämfört med kustnära. För de planteringar som gjordes 2010 (5 lokaler) var inte resultaten lika entydiga. Det fanns inga skillnader i genomsnittlig överlevnad mellan provenienserna och alla provenienser drabbades av en hög andel skador av frost, snytbagge och viltbetning. Variationen mellan lokaler var genomgående stor för båda planteringsåren. Resultaten efter 3 år blir därför intressanta och kommer förhoppningsvis att bidra med att ge en tydligare bild av överlevnad, tillväxt och etablering av douglasgran i södra Sverige. En viktig slutsats utifrån denna studie är också att vi behöver mer kunskap kring etablering av douglasgran i Sverige.

Nyckelord

Douglasgran; klimatförändring; plantering; plantor; provenienser; Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco; skador

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2013, nummer: 6
Utgivare: SLU, Enheten för skoglig fältforskning