Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2012

Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel

Östberg, Johan; Kristoffersson, Anders

Sammanfattning

Kyrkogårdsbranschen har i olika former försökt komma fram till relevanta sätt att skapa jämförbarhet mellan förvaltningar och andra branscher, samt att göra rimlighetsbedömningar av skötselarbetet på kyrkogårdarna i landet. Tidigare projekt har genomförts i syfte att skapa nyckeltal för till exempel fastighetsförvaltning, administration och kyrklig verksamhet, men kyrkogårdsskötseln har inte tagits upp i dessa arbeten. På grund av bristen på nyckeltal för kyrkogårdsskötsel har område Landskapsutveckling vid Sveriges Lantbrukuniversitet i Alnarp tillsammans med Movium, FSK (Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer), Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) samt runt 30 förvaltningar genomfört datainsamlingar under tre år (2008, 2009 och 2010) för att kunna ta fram nyckeltal för kyrkogårdsskötsel. Datainsamlingarna har genererat ett omfattande material med mycket information om de förvaltningar och kyrkogårdar som deltagit. Totalt sett har det i projektet medverkat runt 30 förvaltningar som tillsammans förvaltar över 230 kyrkogårdar. Den sammanlagda ytan av kyrkogårdarnas arealer är 4 miljoner kvadratmeter. Den totala arbetstid som läggs ner på dessa kyrkogårdar är över 1 500 000 timmar eller drygt 940 helårsarbeten. Det ett rikt material som är unikt i databaser som projektet genererat och tillgängliggjort för alla medverkande förvaltningar. Under projektet har ett antal nyckeltal framhållits som speciellt intressanta. Dessa nyckeltal var år 2008: • Andelen administrativ kostnad av totalkostnaden: 17,7% • Andelen gravskötselavtal per totalt antal gravar: 31,4 % • Andelen driftkostnad av totalkostnaden: 88,5 % • Andelen underhållskostnad av totalkostnaden: 11,5 % • Antalet arbetstimmar per 100 kvadratmeter kyrkogårdsmark: 12,1 timmar • Antalet gravar per 100 kvadratmeter kyrkogårdsmark: 5,5 stycken • Maskinkostnad per kvadratmeter kyrkogårdsmark: 3,1 timmar • Skatteören i snitt: 24,7 ören • Totala intäkter från begravningsavgiften per invånare: 257,50 kr • Totalkostnaden per invånare: 364,40 kr • Totalkostnaden per kvadratmeter kyrkogårdsmark: 70,1 % Genom projektet har det inte gått att se några direkta skillnader mellan små, medelstora och stora förvaltningar gällande kostnadseffektivitet eller arbetstimmar per kvadratmeter. För vissa nyckeltal har det gått att se vissa tendenser åt ena eller andra hållet, men det har inte gått att hitta några definitiva bevis på att förvaltningsstorleken har någon avgörande betydelse för nyckeltalen.

Nyckelord

Nyckeltal; Kyrkogård; Skötselprodukt

Publicerad i

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2012, nummer: 2012:17
ISBN: 978-91-87117-16-9
Utgivare: Område Landskapsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet