Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2013

Närproducerat foder fullt ut till mjölkkor : en kunskapsgenomgång

Gustafsson, Anders H.; Bergsten, Christer; Bertilsson, Jan; Kronqvist, Cecilia; Lindmark Månsson, Helena; Lovang, Malin; Lovang, Ulrik; Swensson, Christian

Sammanfattning

Sojamjöl kan ersättas med proteinfodermedel odlade och producerade i Sverige, när det gäller mjölkkor. Det är främst rapsprodukter, åkerböna och torkad drank som förväntas kunna öka på kort och medellång sikt när det gäller kraftfoder, och en viktig förutsättning är vallfoder av hög kvalitet. Mjölkavkastningen kommer troligen bli oförändrad och lönsamheten förväntas bli bättre av en övergång till närproducerat foder fullt ut. Allt detta med betydande variationer på besättningsnivå kopplat till lokala förutsättningar och skötselstrategier. Det mesta tyder på att effekterna på djurvälfärd och mjölkens kvalitet blir små eller obefintliga. Klimat och miljö påverkas ofta på flera olika sätt och i olika riktningar när produktionssätten ändras, så även i detta fall. Prognosen är sammanfattningsvis ändå en positiv effekt på klimat och miljö. Växtodlingen har potential och kapacitet att producera stor mängd proteinrikt foder och kunskapsläget bedöms vara tillfredsställande för en omställning. Klimat, miljö och biologisk mångfald kan gynnas av en övergång till större andel proteingrödor och då förutsätts att växtodlingsgårdar utan djur också blir involverade. Flera andra fodermedel än de ovan nämnda kan ha potential att ge biologisk och ekonomisk nytta, men i flera fall finns kunskapsluckor som identifierats i denna kunskapsöversikt.

Nyckelord

Närproducerat foder, hemmaproducerat, mjökkor,

Publicerad i

Forskningsrapport, Växa Sverige
2013, nummer: 1
Utgivare: Växa Sverige