Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Kapitel i rapport , 2012

Fiskets fångster och trender för Vätterns kommersiella fiskarter.

Sandström, Alfred; Andersson, Magnus; Edsman, Lennart; Degerman, Erik; Hammar, Johan; Ragnarsson Stabo, Henrik

Sammanfattning

Vättern har en av Sveriges och även Europas allra längsta tidsserier med fiskestatistik. Ända sedan 1914 har fångsterna i det yrkesmässiga fisket registrerats. Fiskets inriktning har förändrats markant under senare år. Tidigare riktades fisket mot sik och röding, numera är det istället signalkräfta som är den viktigaste arten för fisket. År 2010 minskade visserligen fångsten av kräftor till 94 ton, en minskning med cirka 20 %. Trots detta stod signalkräftan för cirka 95 % av intäkterna i fisket. Fångsterna av andra arter än kräftor har varit låga och relativt stabila de senaste åren. Under året publicerades en utredning och analys av fritidsfiskets fångster, statistik som tidigare inte funnits tillgängliga. Resultaten verifierar att fritidsfisket är relativt omfattande och att fångsterna är större än i yrkesfisket för de populäraste arterna. Om man summerar de skattade fångsterna i fritidsfisket med övriga fisken så är det tydligt att fångsterna av många arter ökat på senare år. Särskilt för röding, öring och sik är trenden positiv mellan åren 2003 och 2011. Under året har också fortsatta ansträngningar gjorts med bottensatta provfiskenät. Resultaten visar att beståndet av sik fortfarande är talrikt och stabilt samt att de flesta fiskätande arter som t. ex. röding, öring, lake och abborre fortsätter att öka.

Publicerad i

Rapport från Vätternvårdsförbundet
2012, Volym: 116, nummer: 116, sidor: 76-88
Boktitel: Årsskrift 2012 : Rapport nr 116 från Vätternvårdsförbundet
Utgivare: Vätternvårdsförbundet