Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2012

Fiskfångster och utsättningar av fisk

Bergek, Sara; Ragnarsson Stabo, Henrik; Sandström, Alfred; Wickström, Håkan; Dekker, Willem; Dahlberg, Jennie; Boström, Göran

Sammanfattning

Totalfångsten i yrkesfisket i Vänern ökade under 2011 med drygt 8 procent jämfört med 2010. Den viktigaste arten för yrkesfisket gösen, stod för cirka 32 procent av totala fångstens värde. Fångsten av siklöja och signalkräfta ökade medan fångsten av abborre, gädda, gös, öring, sik och ål minskade. De registrerade fritidsfiskarna fångade under 2011 totalt 70 ton, en minskning med 14 ton jämfört med 2010. Något fler lax- och öringsmolt sattes ut jämfört med föregående år. Även utsättningen av ål ökade, hela 605 000 stycken försträckta alternativt karantäniserade ålyngel sattes ut under 2011.

Publicerad i

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2012, nummer: 73, sidor: 68-73 Titel: Vänern: årsskrift 2012

Utgivare: Vänerns vattenvårdsförbund