Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2012Öppen tillgång

Mikronäringsämnen i svensk spannmål : halter, mängder och flöden för höstvete, vårkorn och havre

Hamnér, Karin; Kirchmann, Holger; Eriksson, Jan

Sammanfattning

Grödor är i behov av ett antal mikronäringsämnen för att fullborda sin livscykel och för att optimal skörd ska kunna uppnås. Denna rapport syftar till att ge en samlad bild vad gäller svensk spannmål och mikronäringsämnen. Halter och mängder av mikronäringsämnen i spannmålskärnor redovisas för höstvete, vårkorn och havre. Siffrorna bygger på data från det svenska miljöövervakningsprogrammet Mark- och grödoinventeringen. De uppmätta halterna har jämförts med kritiska koncentrationer för brist och toxicitet i växten. Det kan konstateras att halterna i svensk spannmål oftast ligger långt ifrån skadligt höga nivåer för växten. Lokalt kan det dock finnas höga halter av vissa ämnen som framkommer i detta rikstäckande material. Höga halter av molybden kan också orsaka problem med molybdenförgiftning när spannmålen används som foder åt framförallt nötkreatur och får. När det gäller risk för brist på mikronäringsämnen är det främst av koppar och mangan som halterna understiger de kritiska värdena i ett flertal prover. Även låga nickelhalter i svensk spannmål bör uppmärksammas eftersom detta kan orsaka försämrad grobarhet. Var de kritiska värdena för brist ligger för de olika ämnena och för olika spannmålsgrödor behöver utredas ytterligare för att kunna avgöra hur stora problemen med låga halter i svensk spannmål är. I sammanställningen finns även flödes- och balansberäkningar vid olika gödslingsstrategier. Dessa redovisningar ger information om till- och frånflödena av mikronäringsämnen från ett fält. Balanserna möjliggör också en jämförelse mellan fält med olika typer av gödsling och vilka konsekvenser detta får i ett längre perspektiv. På en växtodlingsgård utan tillförsel av organiska gödselmedel är balansen negativ, men utarmningen av marken går mycket långsamt. På fält som får kontinuerlig tillförsel av avloppsslam eller stallgödsel sker istället en anrikning av mikronäringsämnen i marken. I jämförelse med de mängder som finns i markens förråd är tillförseln dock väldigt liten och betydelsen för växtens försörjning beror i hög grad på hur lättillgängliga de olika ämnen i de organiska gödselmedlen är, något som är oklart i dagsläget.

Nyckelord

Mikronäringsämnen; spannmål; brist; halter; mängder; flöden

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
2012, nummer: 9ISBN: 978-91-576-9093-7Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö