Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2004Öppen tillgång

Kolbäcksån recipientkontroll 2003

Sonesten Lars, Goedkoop Willem, Quintana Isabel

Nyckelord

Kolbäcksån; bottenfauna; buffertkapacitet; fosforhalterna; kvävehalterna; lakes; metallförorening; miljöövervakning; recipientkontroll; syrgasförhållanden; vattenkemi; växtplankton

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för miljöanalys, SLU