Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

2013Öppen tillgång

Kiselalger i Norrbotten 2012 (regional miljöövervakning)

Kahlert, Maria; Herlitz, Eva; Quintana, Isabel

Sammanfattning

Kiselalgsfloran på de undersökta lokalerna i Norrbottens län indikerar hög till god ekologisk status. Två lokaler var mycket näringsfattiga (Rokån och Blåmissusjöns utlopp). Kiselalgsfloran visade inte på någon förorening. Den relativt höga andelen av deformerade skal i Rosån 2012 indikerade dock någon form av störning, oklart vilken. Rokån klassificerades enligt kiselalgssamhället som den suraste lokalen av alla som ingick i undersökningen. Även Blåmissusjön utlopssbäcken, Sangisälven, Rosån och Persöfjärden klassades som sura eller på gränsen till sura. Det borde undersökas ifall dessa lokaler är naturligt sura eller försurade.

Nyckelord

biomonitoring, diatoms, kiselalger

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2013, nummer: 2013:7