Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Fosforgödslingseffekt av olika restprodukter

Delin, Sofia; Nyberg, Anna; Sarajodin, Jarmohammad

Sammanfattning

Fosforgödslingseffekten av femton potentiella gödselmedel baserade på restprodukter testades dels i krukförsök och dels i inkuberingsförsök. Möjligheten att relatera fosforeffekten till extraherbart fosfor med olika extraktionsmedel testades också. I studien ingick bl.a. tre avloppsslam, tre sorters stallgödsel, två rötrester, tre askor samt kött- och benmjöl. I krukförsöket odlades rajgräs som klipptes efter 5 och 11 veckor för att mäta skörd och fosforupptag. Tre kontrolled med olika nivåer av mineralgödselfosfor fanns också med. Då fosfortillgängligheten är starkt beroende av pH, testades effekten i krukförsöken i både kalkad och okalkad jord för att särskilja effekter av tillförd fosfor från eventuella kalkningseffekter av restprodukten. Resultaten visade att skörd och fosforupptag hämmades av kalkning i denna studie. Kalkverkande restprodukter hade därför en sämre effekt. Produkter med litet organiskt innehåll, t.ex. askor och rötrester, hade en snabbare effekt än många av de andra produkterna med större organiskt innehåll såsom stallgödsel och slam. Dessa skillnader jämnade ut sig med tiden. Sammanlagd skörd och fosforupptag över 11 veckor var ganska lika för alla produkter och var i nivå med det led som fått halv dos med mineralgödselfosfor. P-AL talet i inkubationsförsöket ökade också ungefär hälften så mycket som med mineralgödsel. Men det fanns inget samband mellan vilka produkter som gav högst effekt på fosforskörd och högst P-AL. Det fanns däremot ett visst samband mellan extraherbart fosfor från gödseln och gödselns effekt på fosforskörd, framför allt vid den första klippningen. Bäst fungerade P-AL-extraktion. Citratextraktion gav missvisande värden på avloppsslam, men fungerade annars bra. Vattenextraktion innebar för låg extraktionsgrad i förhållande till vad som var växttillgängligt för flera produkter.

Nyckelord

fosfor; gödsel; avloppsslam; aska; kalk; P-AL; phosphorus; fertilizer; sewage sludge; ash; lime

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
2014, nummer: 13
ISBN: 978-91-576-9205-4
Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksunversitet