Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2004

Skogsägarnas möjligheter att bidra till att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser

Eriksson, Erik; Johansson, Maj-Britt; Nilsson, Åke

Sammanfattning

De skogsskötselåtgärder som skogsägaren utför sin skog under en omloppstid (från hyggesfas till slutavverkning) påverkar alla inbindningen och upplagringen av koldioxid i skogsekosystemet. Skogsägaren har därmed en nyckelroll i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser från våra skogar. Kunskapen om hur vissa skogsskötselmetoder påverkar kolet är dock fortfarande begränsade. Detta gäller exempelvis markberedning där de långsiktiga effekterna inte är fullt klarlagda. Däremot vet vi med säkerhet att kvävegödsling ökar inbindningen av kol i träden och mängden kol i marken. Att delvis ersätta tall med mer gran och björk i våra skogar kan också vara ett sätt att öka markens kollager i vissa delar av landet. Genom att producera biobränsle och fungera som kolsänka reglerar skogarna och skogsbruket redan i dag utsläppen av växthusgaser kraftigt. Även om skogsbruket genom skogsskötselåtgärder har stora möjligheter att minska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser ytterligare, är det inte självklart att detta helt ut ska utnyttjas. Alla åtgärder måste bedömas utifrån ett helhetsperspektiv, där ekonomi, sysselsättning, rekreation, biologisk mångfald och effekter på grund- och ytvatten måste inräknas. Det bästa sättet att begränsa utsläppen av koldioxid i ett längre tidsperspektiv är därför att bedriva ett uthålligt och produktivt skogsbruk. Ett sådant skogsbruk garanterar en kontinuerlig inbindning av koldioxid i våra skogar och möjligheter att utnyttja biomassa för ersättning av fossilbränslen och andra koldioxidalstrande produkter i samhället

Publicerad i

Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära
2004, Volym: 89, sidor: 61-69
Utgivare: Skoglig marklära

Konferens

Markdagen 2004

   SLU författare

  • Johansson, Maj-Britt

   • Institutionen för skoglig marklära, Sveriges lantbruksuniversitet
    • Nilsson, Åke

     • Institutionen för skoglig marklära, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Miljö- och naturvårdsvetenskap
    Förnyelsebar bioenergi
    Skogsvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/5298