Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2014

Filtermaterial mot kemikalieläckage

Hansson, Torbjörn; Löfkvist, Klara; Svensson, Sven-Axel; Stenström, John; Bergström, Lars; Hallgren, Sunita

Sammanfattning

I denna studie har tre material med kemikalieadsorberande egenskaper undersökts. Resultaten visar på att undersökta material har stor potential som filter mot oönskade kemikalieläckage och skulle i lämplig utformning och användning kunna förhindra punktutsläpp från växthus och hårdgjorda ytor.

Nyckelord

filtermaterial; kemikalieläckage; växthus

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2014, nummer: 2014:8
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet