Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Resultat av storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge efter tre år, anlagt våren 2010 : Slutrapport

Härlin, Carina; Eriksson, Stefan

Sammanfattning

Behandling med insekticider har varit det vanligaste sättet att skydda plantorna från skador av snytbaggen (Hylobius abietis, L.). Användandet av mekaniska plantskydd ökar dock, delvis för att allt fler skogsföretag blivit FSC-certifierade. Certifierade företag måste satsa mer på giftfria alternativ och måste även söka dispens årligen hos FSC för att få använda insekticid som skydd för barrplantor. Hittills har Merit Forest (imidakloprid) varit den enda insekticid FSC gett dispens för. En annan mycket viktig åtgärd för att minimera snytbaggeskadorna är att plantera i ren mineraljord, som erhålls genom markberedning. Vid Asa skogliga fältforskningsstation testas varje år nya mekaniska plantskydd i fältförsök. Om några skydd visat sig fungera bra har det varit angeläget att testa dem vidare på sätt som mer liknar vanliga praktiska planteringar, d.v.s. i en större skala där plantörer sätter plantorna i markberedd mark. I detta försök var andelen snytbaggedödade plantor låg även för de obehandlade kontrollplantorna och det var mycket små skillnader mellan de olika skydden. Det medförde att det var svårt att dra några egentliga slutsatser om skyddens effektivitet. Det var ingen skillnad i överlevnad mellan behandlingarna och kontrollen, men både Merit Forest ombehandling och Merit Forest + Flexcoat hade signifikant lägre avgång till följd av snytbagge jämfört med kontrollen. Även Conniflex och MultiPro hade få plantor dödade av snytbagge.

Nyckelord

Hylobius; snytbagge; plantor; mekaniska plantskydd; storskaligt försök

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2014, nummer: 9
Utgivare: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet