Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2011. : slutrapport

Härlin, Carina; Eriksson, Stefan

Sammanfattning

Ett stort problem vid föryngring av barrträd i Sverige är skador orsakade av snytbagge (Hylobius abietis [L.]). Behandling med insekticider har hittills varit det vanligaste sättet att skydda plantorna från snytbaggeskador. Under senare år har användandet av mekaniska skydd ökat, delvis för att allt fler skogsföretag blivit FSC-certifierade och med det krav på minskad giftanvändning. Merit Forest (imidakloprid) har hittills varit den enda insekticiden FSC-certifierade organisationer kunnat få dispens för, men från och med juni 2013 är även Imprid Skog (acetamiprid) tillåten. I rapporten redovisas resultat från tre olika delförsök anlagda våren 2011. I det första försöket jämförs 12 olika behandlingar på täckrotsplantor av gran och tre behandlingar på täckrotsplantor av tall och i det andra försöket åtta olika behandlingar på PluggPlusEtt-plantor av gran. Båda dessa delförsök lades ut på omarkberedd mark på tre olika lokaler. De olika behandlingarnas planteringsposition slumpades ut inom varje delförsök. I det tredje försöket planterades plantorna i markberedd mark och bestod av sex behandlingar på täckrotsplantor av gran och tre behandlingar av täckrotsplantor av tall samt fyra behandlingar på PluggPlusEtt-plantor av gran. Även detta försök lades ut på tre lokaler. Alla plantor studerades under tre år. Bäst effekt mot snytbaggeskador och högst överlevnad i täckrotsförsöket med gran hade ombehandling med insekticiderna Hylobi Forest och Forester. Beläggningsskydden Södra 1 och Södra 2 hade färre plantor dödade av snytbagge, jämfört med ombehandling med Merit Forest, men det var ingen skillnad i överlevnad mellan dem. På täckrotsplantor av tall fungerade Merit Forest ombehandling och Conniflex lika bra, men deras överlevnad i omarkberedd mark var låg. För PluggPlusEtt-plantor i omarkberedd mark var plantor behandlade med Merit Forest, Bugwax typ C, Södra 1 och Södra 2 mest effektiva mot snytbaggeangreppen. Vad gäller överlevnad så låg även Snäppskyddet på samma nivå som ombehandling med Merit Forest. MultiPro hade lika stor överlevnad som de obehandlade plantorna efter tre år. I det markberedda försöket var det överlag få snytbaggeangrepp och det gick därför inte att visa några effekter av de testade skydden.

Nyckelord

mekaniska plantskydd; Hylobius; insekticid; snytbagge; plantor; gran; tall

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2014, nummer: 10
Utgivare: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet