Skip to main content
Report, 2014

Mat-klimat-listan

Röös, Elin

Abstract

Sammanfattning: Den mat vi äter, och den vi slänger, står för en betydande klimatpåverkan. Utsläppen måste minskas radikalt för att vi ska nå de uppsatta klimatmålen. Stor potential att minska utsläppen i produktionsled finns, men vi måste också förändra vilken typ av mat vi äter då en stor del av utsläppen kommer från biologiska processer som är svåra att kontrollera. För att få en uppfattning om storleksordningen på utsläppen från livsmedelskonsumtionen i en viss verksamhet och hur olika val av livsmedel påverkar utsläppen är det värdefullt att kvantifiera utsläppen av växthusgaser så att insatser som planeras och genomförs kan följas upp och utvärderas. Det finns tusentals olika livsmedelsprodukter i Sverige. Livscykelanalyser, som beräknar utsläppen av växthusgaser per livsmedel, har bara gjorts på en bråkdel av dessa då de är dyra att genomföra och snabbt åldras. Trots de begränsningar som finns med livscykelanalys har dessa beräkningar gett värdefull kunskap om storleksordningen på utsläppen från olika livsmedelsgrupper. Kunskapen kan sättas i användning för att minska klimatpåverkan från mat, då val mellan olika typer av livsmedel har stor betydelse för matens klimatpåverkan. Siffrorna som presenteras i Mat-klimat-listan är grova skattningar av olika livsmedels klimatavtryck. Ett medelvärde och ett variationsintervall anges för en hel kategori livsmedel, t.ex. nötkött, bröd, mjölk etc. Variationen är ofta stor inom gruppen, men medelvärdet gäller generellt som en representativ siffra för storleksordningen för de flesta varor inom gruppen. Syftet med Mat-klimat-listan är att den ska användas för översiktliga beräkningar av växthusgasutsläpp från livsmedelskonsumtion från en verksamhet eller en viss typ av kosthållning. Genom att använda sig av samma klimatsiffror vid beräkningar inom kommuner, projekt och annan privat och offentlig verksamhet blir det lättare att jämföra och utvärdera resultaten. Dessutom behöver inte alla genomföra den litteraturstudie som krävs för att sammanställa resultaten. Mat-klimat-listan behöver kontinuerligt uppdateras allt eftersom ny kunskap kommer fram och versionshanteras således. Detta är andra versionen av Mat-klimat-listan, version 1.1, som förmodas vara aktuell t.o.m. 2015 och behöver därefter återigen utvärderas.

Published in

Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU)
2014, number: 077
Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology

UKÄ Subject classification

Environmental Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/62644