Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Lantbrukares beslutsfattande och lantbruksrådgivning : en förstudie (DEMIPROF)

Lindblom, Jessica; Lundström, Christina

Sammanfattning

Syftet med förstudien var att minska kunskapsgapet gällande lantbrukares beslutsfattande med målet att erhålla en djupare förståelse för lantbrukarnas beslutsfattande i praktiken. Lantbrukares beslutsfattande är en process som influeras av en mängd olika faktorer och som kräver att de är insatta i många specialiserade områden. Tidigare forskning inom området saknar ett helhetsperspektiv där både biologiska, tekniska, ekonomiska, etiska och sociala faktorer integreras utifrån lantbrukarnas livsvärld. Tre lantbrukare från Västsverige har ingått i studien, vilken har utförts som en multipel fallstudie, i form av arbetsplatsstudier, för att kartlägga de deltagande lantbrukarnas livsvärld, stödet från rådgivarna och diverse externa resurser t ex IT-verktyg. Denna kvalitativa forskningsdesign har resulterat i ett flertal detaljerade beskrivningar av hur val och beslut fattas på gårdsnivå än vad som är möjligt med mer kvantitativa metoder och statistisk analys av socioekonomiska variabler. Enligt forskare inom området ”farm management” saknas denna form av studier inom lantbruksdomänen och denna studie anses vara ett första steg i den riktningen. I rapporten lyfts ett antal faktorer fram gällande lantbrukarens livsvärld, rådgivningens roll samt IT-stödens inverkan och andra materiella artefakter. Rapporten presenterar en diskussion över det erhållna resultatet, olika synsätt och förklaringar till kunskap och tänkande samt ger förslag på fortsatt forskning. Rapporten avslutas med en mängd slutsatser, vilka kortfattat indikerar att lantbrukarens varande i världen är komplext och kan beskrivas som ett dynamiskt system utan tydliga linjära orsakssamband, vilket både är fascinerande och frusterande. Rådgivningstjänsten anses främst vara en stödfunktion och bollplank för mer löpande beslut gällande grödor, sprutning och gödsling medan de mer större och strategiska besluten initialt diskuteras i andra nätverk. Rådgivningen bedöms behöva utvecklas genom att gå lite mer utanför den ordinarie verksamheten och ta lite mer höjd på ett mer strategiskt plan för gården som helhet samt ytterligare ifrågasätta gängse rutiner och åtgärder.

Nyckelord

naturalistic decision-making; distributed cognition; multiple case study; farmer´s life-world; workplace study

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
2014, nummer: 15Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet