Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå : inventeringen 2005

De Jong, Adriaan

Nyckelord

Fåglar, Infrastruktur, Revirkartering, Botniabanan, BDACI study

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, nummer: 16
Utgivare: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet