Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2013Öppen tillgång

Grödornas relativa bidrag till förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten : resultat från nationella miljöövervakningen av växtskyddsmedel 2002-2011

Boye, Kristin; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Sammanfattning

I syfte att bedöma olika grödors relativa bidrag till växtskyddsmedelsförekomst i ytvatten, analyserades miljöövervakningsdata från fyra jordbruksbäckar, samt odlingsdata för bäckarnas avrinningsområden. De grödor som upptar störst areal bidrar också mest till gränsoch riktvärdesöverskridande halter, men val av substans, dos och antalet behandlingar per säsong påverkar också grödans andel, speciellt för fynd över riktvärdet för påverkan på vattenlevande organismer och bidrag till total toxicitet (PTI). Det framgår tydligt att ett fåtal substanser dominerar fynd över gränsvärdet för dricksvatten (0,1 µg/l) eller riktvärdet (RV), samt till PTI, vilket återspeglas i ett oproportionerligt stort bidrag från de grödor där substanserna använts. Minskad användning, substitution och/eller riktade åtgärder mot läckage av framförallt bentazon i ärtodling, diflufenikan och pikoxystrobin i stråsäd, metribuzin i potatis, deltametrin i köksväxter, samt glyfosat för efterskördsbehandling och brytning av vall skulle kunna bidra till att minska förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten i halter som överskrider gränsvärdet för dricksvattensäkerhet och uppsatta riktvärden till skydd för vattenlevande organismer.

Publicerad i

CKB rapport
2013, nummer: 2013:3ISBN: 978-91-576-9202-3
Utgivare: Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet