Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Salladslök – ny lök med mervärde

Olsson, Marie; Nordmark, Lotta; Mogren, Lars; Gustavsson, Karl-Erik; Andersson, Staffan

Sammanfattning

De senaste åren har färdigförpackade asiatiska bladgrönsaker introducerats på den svenska marknaden med stor försäljningsframgång. Konsumenter efterfrågar nya produkter som är fräscha, har ett attraktivt utseende samt kräver lite tillagningstid. På den svenska marknaden finns idag endast ett begränsat utbud av löksorter, även om sortimentet har ökat under senare år. Med det ökande intresset för andra länders matkulturer finns det potential för ett ökat användande av salladslök även i Sverige. Detta projekt har haft som målsättning att utveckla nya lökprodukter för svensk produktion med god kvalitet. Nya sorters lök av salladslök har provodlas under olika tider på säsongen, och kvalitet och hållbarhet har därefter testas, liksom olika typer av förpackningar. Vidare var även målsättningen att undersöka resultat på ogräsförekomst samt avkastning och kvalitet av olika sorters salladslök vid sådd i en kommersiell odling med de odlingsmetoder som praktiseras. Olika sorters salladslök (Allium fistulosum) odlades i ett fältförsök på Torslunda försöksstation (SLU), öland. år 2008 odlades sorterna ’Ishikura improved’, ’Summer’, ’Kujo’, ’Red Beard’ och ’White Ishikura’ med sådd i högsommaren och skörd på hösten. år 2009 odlades sorterna ’Ishikura improved’, ’Summer’, ’Kujo’, ’Red Beard’, ’Evergreen’, ’Fuyuyo’, ’Shandong’, ’Parade’, ’Performer’ samt ’Tycoon’ F1 med sådd på våren och skörd på sommaren. Salladslök direktsåddes i maj 2010 i en kommersiell odling. I försöket såddes sorterna ’Parade’, ’Totem’, ’Kaigaro’, ’Tycoon’, ’Apache’ samt ’Ishikura White’ samtidigt för att bedöma sortskillnader med avseende på uppkomst och ogräskonkurrens. Försöket var både 2008 och 2009 indelat i tre block, och med slumpvis fördelning av parcellerna i blocken. Sådd skedde med såmaskin, med enradigt såband, vilket satte begränsningar för planttätheten 2008, och med treradigt såband 2009. Radavståndet var 50 cm. 2010 var utsädesmängden kalibrerad till 100-120 frön per löpmeter. Försöken gödslades efter jordanalys med mängd efter behov. Försöket skördades 2008 den 8:e oktober och 2009 7:e juli för hand, och avkastning per löpmeter registrerades. Utvalda sorter paketerades och hållbarheten vid lagring i kylrum följdes. 2010 skördades försöket efter 13 veckors kulturtid. De olika undersökta sorterna av salladslök gav olika resultat i uppkomst, tillväxt och skörd. 2008 gav ’Kujo’, följt av ’White Ishikura’ störst skördad totalvikt, men skillnaden mellan sorterna var mindre för den rensade skörden. Andel rensad skörd av totalvikt var 52,8 % för ’White Ishikura’, 53,1 % för ’Ishikura improved’, 51,3 % för ’Summer’, 48,0 % för ’Kujo’ och 58,8 % för ’Red Beard’. Vid skörden 2009 var totalvikten mellan 0,10 och 0,57 kg per löpmeter. ’Ishikura improved’ hade störst rensad skörd med 0,42 kg/löpmeter, vilket motsvarar 74,7 % av den totala vikten. Den rensade vikten av ’Kujo’ var 0,31 kg/löpmeter och av ’Performer’ 0,35 kg/löpmeter, vilket motsvarar 71,5 % respektive 74,7 % av den totala vikten. Härdighet och lagringsegenskaper var goda, med minst en veckas hållbarhet. På fält med god bördighet och inte alltför stort ogrästryck, går det att producera salladslök med direktsådd.

Nyckelord

Salladslök; Fältförsök; Skördeutbyte

Publicerad i

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2014, nummer: 2014:9ISBN: 978-91-87117-70-1Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet